Life of David: David & Bathsheba

Steve Engram - 2 Samuel 11-12